MOST BEAUTIFUL SONG OF LORD VISHNU EVER

MOST BEAUTIFUL SONG OF LORD VISHNU EVER

Achyutham Kesavam Rama Narayanam Krishna Damodaram Vasudevam Harim Sreedharam Madhavam Gopikavallabham Janakee Nayakam Ramachandram Bhaje Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam Madhavam Sreedharam Radhikaradhikam Indiramandiram Chetasa Sundaram Devakee Nandanam Nandajam Sandadhe Vishnave Jishnave Sankhine …